Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на СНЦ „Бургаска Регионална Туристическа Асоциация” при изпълнение на проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“, финансиран по оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие:

РЕШЕНИЕ

Решение за провеждане
Публична покана
Техническа спецификация
Изисквания към офертите
Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС
Оферта
Проект на договор