Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции и обществени обсъждания, както и на посещения на естуарите на р. Ропотамо и р. Велека за представители на пресата” при изпълнение на проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“, финансиран по оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Решение за откриване
Публична покана
Техническа спецификация
Изисквания към офертите
Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС
Оферта
Проект на договор
Входящ регистър
Декларация ЕИК образец
Списък услуги образец.doc
Методика