Европейски съюз ЕСФ ОПАК 

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ /БРТА/

ул. "Фердинандова" 29А, ет. 4
8000 Бургас

тел./факс: 056 841966,
e-mail: brta@abv.bg, brta@brta.eu
Председател на УС: Соня Енилова

 

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ е създадена през 1998 година като сдружение в обществена полза и обединява създадените в Бургаска област местни туристически сдружения, регионални браншови организации и общини. Целта на Асоциацията е да подпомага и насърчава  развитието на туризма в Бургаски регион и сама или в сътрудничество с други организации да работи за развитието на региона като туристическа дестинация. БРТА е регистрирана по ЗЮЛНЦ и съгласно изискванията на Закона за туризъм в Република България.

БРТА е единствената регионална туристическа организация в България, която е член на Националния съвет по туризъм в Република България от неговото учредяване. Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган към председателя на Държавната агенция по туризъм. БРТА е член на Комисията по заетост в Бургаска област.

ЧЛЕНОВЕ:

 • Община Несебър; Община Поморие; Община Созопол; Община Приморско; Община Царево; Община Малко Търново; Община Средец; Община Карнобат; Община Руен; Община Котел; Община Стралджа; Община Елхово; Община Болярово
 • Съюз на собствениците - Слънчев бряг
 • Дирекция на Природен парк „Странджа"
 • Фондация „Созопол"
 • Българско дружество за защита на птиците - Бургас
 • Съвет по туризъм - Черноморец; Съвет по туризъм - Малко Търново; Съвет по туризъм - Созопол; Съвет по туризъм - Приморско; Съвет по туризъм - Поморие
 • Българска асоциация на туристическите агенции - регион Бургас
 • Асоциация на частните хотелиери и ресторантьори - Несебър
 • ЕЦИКИ - Бургас
 • Бургаска асоциация на частните хотелиери и ресторантьори

ПАРТНЬОРИ:

 • Областни администрации на области Бургас, Ямбол, Сливен
 • Туристически борд на Майорка
 • Туристически клъстер на Балеарските острови
 • Държавна Агенция по Туризъм
 • Регионални държавни институции - РСЗ, РДВР, РИОСВ, ОДЗГ и др.
 • Структуроопределящи фирми в региона - Лукойл, Летище Бургас, Слънчев бряг АД, Дюни, Джей Ел Пи, „Пластмасови изделия" - Средец и др.
 • Учебни заведения - Бургаски Университет „Проф. Д-р Асен Златаров", Бургаски Свободен Университет, Професионална Гимназия по Туризъм - Бургас и др.

ДЕЙНОСТИ:

 • Промоция на региона - участие в туристически борси и изложения (Берлин, Москва, Братислава, Познан, Тел Авив, София, Варна, Бургас и др.); журналистически турове; презентации;
 • Курсове за обучение и семинари; предоставяне на информация и консултации в областта на туризма; организиране на срещи по актуални въпроси за развитието на туризма в региона - с общини, туристически организации, министерства, агенции и др.
 • Организиране на Регионален Туристически Форум (от 1998 г. до 2008 г.) и Туристическа борса "ВАШАТА ВАКАНЦИЯ" (от 2001 г. до 2008 г.) в партньорство с Областна управа Бургас и ДАТ;
 • Участие в изготвяне на стратегически и програмни документи - План за развитие на Югоизточен планов регион, Областна стратегия на Бургаска област, Национална стратегия за развитие на екотуризма, Общински планове за развитие и други стратегически документи;
 • Разнообразяване на туристическия продукт в региона - разработване на туристически продукти в с. Бръшлян, Граматиково, Бродилово, Кости, Българи, Козичено и др.; обучение на желаещи да развиват селски и екотуризъм в общините Малко Търново, Средец, Царево, Бургас, Поморие, Елхово, Стралджа, Котел, Приморско, Руен, Карнобат, Сунгурларе и др.
 • Изготвяне на проекти за привличане на финансови средства в сферата на туризма и икономическото развитие - по програмите ФАР, Монако, БШПОБ, ОПАК, USAID и др.;
 • Партньор на Комисията за защита на потребителите, Държавна агенция по туризъм, Областни управители на области Бургас, Сливен, Ямбол и др.

БРТА предоставя информация на Общините, Областните администрации, Съветите по Туризъм и Регионалните браншови организации в туризма в Югоизточен планов регион за текущи прояви на национално и регионално ниво. Обобщава постъпилите предложения и информации от Областни управи, общини и Съвети по Туризъм и ги представя пред съответните държавни институции.

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЧУЖДИ ДОНОРИ, КОИТО БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ ИЗПЪЛНЯВА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

 • "Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие в ПП"Странджа" и Бургаски влажни зони" - финансиран от Княжество Монако - 2008 г.
 • Проект по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България - Турция" - 2007 г. - 2008 г. - със сдружение ДЕКАТ - Демиркьой, Турция
 • Проект по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България - Турция" - 2007 г. - 2008 г. с Община Елхово и Община Одрин
 • Проект по Програма ФАР „Развитие на гражданското общество"ПРОГРАМА ФАР BG 2005/017-353.01.03 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите" - 2008 г. - 2009 г. - с Община Средец
 • Проект „Промоция на иновациите и икономика на знанието" - ИНТЕРРЕГ 4С - 2008 г.- 2010 г. - с участието на 9 партньори с водеща организация ЕРНАКТ /Ирландия/ - 1 от шестте пилотни проекти по програмата за целия Европейски Съюз, единствен одобрен проект за България.
 • Проект по Оперативна Програма Административен Капацитет - 2008 г. - 2009 г. - "Гражданското общество за прозрачност на държавната и общинска политика по южното Черноморие", единствен одобрен проект за Бургаска област.

ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ

GENDER EQUALITY PLAN BETWEEN MEN AND WOMEN