Европейски съюз ЕСФ ОПАК


Banner_Holiday2019.Jpg

Туристическа борса "Вашата ваканция" 2019

 

Изтегли Заявка-договор

Изтегли покана

 

 

Get Adobe Flash player

Документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции и обществени обсъждания, както и на посещения на естуарите на р. Ропотамо и р. Велека за представители на пресата” при изпълнение на проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“, финансиран по оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

Документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на СНЦ „Бургаска Регионална Туристическа Асоциация” при изпълнение на проект „Модел за интегрирано управление на територията на черноморските естуари“

 

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ /БРТА/

ул. "Фердинандова" 29А, ет. 4
8000 Бургас

тел./факс: 056 841966,
e-mail: brta@abv.bg, brta@brta.eu
Председател на УС: Соня Енилова

 

БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ е създадена през 1998 година като сдружение в обществена полза и обединява създадените в Бургаска област местни туристически сдружения, регионални браншови организации и общини. Целта на Асоциацията е да подпомага и насърчава  развитието на туризма в Бургаски регион и сама или в сътрудничество с други организации да работи за развитието на региона като туристическа дестинация. БРТА е регистрирана по ЗЮЛНЦ и съгласно изискванията на Закона за туризъм в Република България.

БРТА е единствената регионална туристическа организация в България, която е член на Националния съвет по туризъм в Република България от неговото учредяване. Националният съвет по туризъм е държавно-обществен консултативен и координационен орган към председателя на Държавната агенция по туризъм. БРТА е член на Комисията по заетост в Бургаска област.

ЧЛЕНОВЕ:

 • Община Несебър; Община Поморие; Община Созопол; Община Приморско; Община Царево; Община Малко Търново; Община Средец; Община Карнобат; Община Руен; Община Котел; Община Стралджа; Община Елхово; Община Болярово
 • Съюз на собствениците - Слънчев бряг
 • Дирекция на Природен парк „Странджа"
 • Фондация „Созопол"
 • Българско дружество за защита на птиците - Бургас
 • Съвет по туризъм - Черноморец; Съвет по туризъм - Малко Търново; Съвет по туризъм - Созопол; Съвет по туризъм - Приморско; Съвет по туризъм - Поморие
 • Българска асоциация на туристическите агенции - регион Бургас
 • Асоциация на частните хотелиери и ресторантьори - Несебър
 • ЕЦИКИ - Бургас
 • Бургаска асоциация на частните хотелиери и ресторантьори

ПАРТНЬОРИ:

 • Областни администрации на области Бургас, Ямбол, Сливен
 • Туристически борд на Майорка
 • Туристически клъстер на Балеарските острови
 • Държавна Агенция по Туризъм
 • Регионални държавни институции - РСЗ, РДВР, РИОСВ, ОДЗГ и др.
 • Структуроопределящи фирми в региона - Лукойл, Летище Бургас, Слънчев бряг АД, Дюни, Джей Ел Пи, „Пластмасови изделия" - Средец и др.
 • Учебни заведения - Бургаски Университет „Проф. Д-р Асен Златаров", Бургаски Свободен Университет, Професионална Гимназия по Туризъм - Бургас и др.

ДЕЙНОСТИ:

 • Промоция на региона - участие в туристически борси и изложения (Берлин, Москва, Братислава, Познан, Тел Авив, София, Варна, Бургас и др.); журналистически турове; презентации;
 • Курсове за обучение и семинари; предоставяне на информация и консултации в областта на туризма; организиране на срещи по актуални въпроси за развитието на туризма в региона - с общини, туристически организации, министерства, агенции и др.
 • Организиране на Регионален Туристически Форум (от 1998 г. до 2008 г.) и Туристическа борса "ВАШАТА ВАКАНЦИЯ" (от 2001 г. до 2008 г.) в партньорство с Областна управа Бургас и ДАТ;
 • Участие в изготвяне на стратегически и програмни документи - План за развитие на Югоизточен планов регион, Областна стратегия на Бургаска област, Национална стратегия за развитие на екотуризма, Общински планове за развитие и други стратегически документи;
 • Разнообразяване на туристическия продукт в региона - разработване на туристически продукти в с. Бръшлян, Граматиково, Бродилово, Кости, Българи, Козичено и др.; обучение на желаещи да развиват селски и екотуризъм в общините Малко Търново, Средец, Царево, Бургас, Поморие, Елхово, Стралджа, Котел, Приморско, Руен, Карнобат, Сунгурларе и др.
 • Изготвяне на проекти за привличане на финансови средства в сферата на туризма и икономическото развитие - по програмите ФАР, Монако, БШПОБ, ОПАК, USAID и др.;
 • Партньор на Комисията за защита на потребителите, Държавна агенция по туризъм, Областни управители на области Бургас, Сливен, Ямбол и др.

БРТА предоставя информация на Общините, Областните администрации, Съветите по Туризъм и Регионалните браншови организации в туризма в Югоизточен планов регион за текущи прояви на национално и регионално ниво. Обобщава постъпилите предложения и информации от Областни управи, общини и Съвети по Туризъм и ги представя пред съответните държавни институции.

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЧУЖДИ ДОНОРИ, КОИТО БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ ИЗПЪЛНЯВА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ:

 • "Опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие в ПП"Странджа" и Бургаски влажни зони" - финансиран от Княжество Монако - 2008 г.
 • Проект по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България - Турция" - 2007 г. - 2008 г. - със сдружение ДЕКАТ - Демиркьой, Турция
 • Проект по Програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България - Турция" - 2007 г. - 2008 г. с Община Елхово и Община Одрин
 • Проект по Програма ФАР „Развитие на гражданското общество"ПРОГРАМА ФАР BG 2005/017-353.01.03 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите" - 2008 г. - 2009 г. - с Община Средец
 • Проект „Промоция на иновациите и икономика на знанието" - ИНТЕРРЕГ 4С - 2008 г.- 2010 г. - с участието на 9 партньори с водеща организация ЕРНАКТ /Ирландия/ - 1 от шестте пилотни проекти по програмата за целия Европейски Съюз, единствен одобрен проект за България.
 • Проект по Оперативна Програма Административен Капацитет - 2008 г. - 2009 г. - "Гражданското общество за прозрачност на държавната и общинска политика по южното Черноморие", единствен одобрен проект за Бургаска област.

 

 

 

Get Adobe Flash player