Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Обща информация


Проектът „Гражданското общество за прозрачност на държавната и общинска политика по южното Черноморие” се изпълнява от Бургаска Регионална Туристическа Асоциация по Оперативна програма „Административен капацитет” - схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/08/1.2-02  “Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”, приоритетна ос I. “Добро управление”, подприоритет  1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”.

Основният проблем, очертан в документацията на проекта е липсата на възможности за пряка и ефективна комуникация между институциите на публичната администрация, от една страна, и структурите на гражданското общество, от друга. В резултат от това са констатирани редица негативни следствия като:

  • Непрозрачност в работата на администрацията
  • Създаване на предпоставки за корупция
  • Неефективно функциониране на институциите
  • Липса на обществено доверие

 Цел на проекта

Обща цел на проекта е: Подобряване на механизмите за контрол, постигане на прозрачност и отчетност в работата на държавната, областната и общинската администрацията в района на южното Черноморие.

Специфичните  цели на проекта са: Утвърждаване на партньорството между структурите на гражданското общество и администрацията в района на южното Черноморие за засилване на гражданския контрол и мониторинг, за превенция на корупцията и повишаване на отчетността в администрацията; Повишаване на публичността и информираността относно административното “отваряне” на администрацията; Повишаване на общественото доверие в държавните и общински институции

Място на изпълнение

Югоизточен район за планиране, Бургаска област 
Общини: Бургас, Поморие, Созопол, Несебър, Царево, Малко Търново, Приморско

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целевите групи на проекта са както следва:

- Централна, областни и общински администрации, осъществяващи дейности в района на     жното Черноморие


- Структури на гражданското общество


- Местните обществени посредници в Бургаска област.