Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Дейности


Проектът предвижда постигането на своите цели и удовлетворяване на нуждите на целевите групи чрез отделни и логически свързани дейности, като подходът е ефективно решаване на проблемите на регионално ниво, така че ефективността на дейностите и съответно ползите за целевите групи да са максимално конкретни. Дейностите по проекта целят идентифициране на основните проблемни области и съответно области, в които е необходимо по-добро сътрудничество, създаване на инструментариум за сътрудничество, по-добра подготвеност на гражданското общество и предизвикване на обществен диалог.  Създаването на ефективен механизъм и подобряване разбирането на законодателството и механизмите за работа на администрацията от една страна ще възстановят общественото доверие в нея, а от друга страна ще създадат по-активно гражданско общество, което да решава проблемите в района на южното Черноморие.

Основни дейности:

v Анализ на работата на администрация в района на южното Черноморие и Стратегия за участие на СГО;

v Създаване на система за обмен на информация, събиране и препращане на сигнали, и интернет форум;

v Повече информация за широката публика за важните проблеми и законодателство за района;

v Серия от кръгли маси за проблемите на ефективното и прозрачно управление в района.