Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Ръководство за работа на администрациите със системата

Агенция за насърчаване на МСП - РБ Бургас
"ВиК" ЕООД
Дирекция “Областна инспекция по труда
Дирекция "Морска администрация"
Дирекция на природен парк Странджа
"Електроразпределение" ЕАД, клон Бургас
Инспекторат по образованието на МОН
Областна Дирекция на Вътрешните работи
Областна администрация Бургас
Областна дирекция “Земеделие и гори”
Областна служба за съвети в земеделието
Областно пътно управление към Национална агенция пътна инфраструктура
Община Бургас
Община Малко Търново
Община Несебър
Община Поморие
Община Приморско
Община Созопол
Община Царево
Районен център по здравеопазване към МЗ
Районно управление "Социално осигуряване"
Регионална ветеринарно-медицинска служба
Регионална дирекция за национален строителен контрол
Регионална дирекция за социално подпомагане
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
Регионална инспекция по околната среда и водите
Регионална служба "Противопожарна и аварийна безопасност"
Регионална служба по заетостта и Бюро по труда
Регионално управление на Националната Агенция по Приходите
Регионално управление на горите - Бургас
СНЦ "Зелени балкани"
Служба по кадастъра – Бургас при Агенция по кадастъра
Териториална дирекция на Агенция за държавна финансова инспекция
Териториално звено "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Териториално статистическо бюро към Национален Статистически институт
яя
яяя