Европейски съюз ЕСФ ОПАК

Резултати


 1. Анализ на дейността на различните органи на централната, областната и общинската администрация  - Анализ PDF файл

2. СТРАТЕГИЯ - за участието на структурите на гражданското общество в повишаването на ефективността и прозрачността на публичната администрация и превенцията на корупционния риск в района на Южното Черноморие - Стратегия PDF файл

3. Брошури

Равните възможности и превенция на дискриминацията

Проект Гражданското общество за прозрачност на държавната и общинска политика по южното Черноморие

Нормативни актове, свързани с прозрачността, отчетността и превенцията на корупцията в работата на администрацията

Сектор ТУРИЗЪМ - Административно наказателна отговорност и контрол. Взаимодействие на структурите на гражданското общество с публичната администрация

Разпоредби на нормативните актове, свързани с възможностите за информиране и участие на структурите на гражданското общество в процеса на изработване на политики за прозрачна и отчетна администрация

Система за обмен на информация, събиране и препращане на сигнали, и интернет форум

СТРАТЕГИЯ за участието на структурите на гражданското общество в повишаването на ефективността и прозрачността на публичната администрация и превенцията на корупционния риск в района на Южното Черноморие (ПРОЕКТ)

Анализ на дейността на публичната администрация в района на южното черноморие

Взаимодействие между структурите на гражданското общество и администрацията в района на Южното Черноморие

Публични политики и корупционен риск

4. Обобщаваща информация